Sociale Zekerheidsbijdragen op het persoonlijk gebruik van de GSM door de werknemer

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van de wijze waarop kosten voor het privé gebruik van gsm’s die door de werkgever worden ter beschikking gesteld of geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd in aanmerking komen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

Vele werkgevers stellen gsm’s, Blackberry’s, e.d.m. ter beschikking van hun werknemers, of staan mee in voor de gehele of gedeeltelijke financiering van de aankoop van dergelijke toestellen.

Hoewel het vaststaat dat het voordeel van het privé gebruik van deze gsm’s door de werknemer als loon dient te worden gekwalificeerd, wordt vastgesteld dat in de praktijk vaak geen enkel voordeel in de loonfiches wordt weergegeven.

Mogelijks is dit te wijten aan enige onduidelijkheid inzake, daar waar door de RSZ geen nauwkeurige instructies worden gegeven, noch een evaluatierooster werd opgesteld aangaande deze problematiek.

Vervolgens komt de wetgevende macht tussen.  Op 27 november 2009 heeft de ministerraad in een ontwerp van Koninklijk Besluit de wijze bepaald waarop het voordeel van het persoonlijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde of gefinancierde gsm in aanmerking dient te worden genomen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage.

Ofwel wordt door de werkgever voortaan een duidelijk onderscheid gemaakt tussen professioneel en persoonlijk gebruik van de gsm door de werknemer.  De werkgever zal dus een stelsel dienen te hanteren dat het professionele van het persoonlijke gebruik van de gsm kan onderscheiden (split billing).

Ofwel, wanneer dit onderscheid niet kan worden gemaakt, wordt ervan uitgegaan dat het voordeel van het privé gebruik van de gsm 12,50 euro per maand bedraagt.

Op dit forfait zullen zowel de gewone werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd zijn. 

Bij eventuele geschillen dienaangaande met de RSZ zal de bewijslast evenwel op de RSZ blijven rusten.  Het zal dus aan de RSZ zijn om te bewijzen dat er een gsm ter beschikking werd gesteld, gefinancierd of mee gefinancierd door de werkgever en dat deze gsm werkelijk voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt.

Op fiscaal vlak blijft de situatie voorlopig ongewijzigd.

Dit ontwerp van Koninklijk Besluit dient nog voor advies te worden voorgelegd aan de Raad van State, zodat het Koninklijk Besluit waarschijnlijk pas in de loop van 2010 in werking zal treden.

Katia VLEUGELS
katia.vleugels@evclaw.com