Socialeverkiezingenwet verschenen

De sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd tussen 9 en 22 mei 2016 na een strenge procedure van 150 dagen die strikt moet worden gevolgd.

De wet van 2 juni tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2015 en treedt onmiddellijk in werking.

De verkiezingsprocedure verandert nauwelijks. De wijzigingen situeren zich voornamelijk op het vlak van de modernisering en de informatisering van bepaalde stappen die de procedure juridisch omkaderen.

Voortaan zullen de bepalingen met betrekking tot procedure van de sociale verkiezingen en de bepalingen met betrekking tot de gerechtelijke stappen in het kader van de sociale verkiezingen, die voorheen in aparte wetten geregeld werden, opgenomen worden in één enkele wet, de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, die vandaag verschenen is. Eveneens worden het KB betreffende de berekening van de uitzendkrachten en het KB betreffende de stembiljetten in beschutte werkplaatsen afgeschaft en mee geïntegreerd in de eengemaakte wet.

Wat staat er in de wettekst?

De procedure voor de sociale verkiezingen 2016 is op enkele details na quasi identiek aan die van 2012.

De tewerkstellingsdrempel vereist voor de instelling van een ondernemingsraad blijft behouden op 100 werknemers en voor het comité voor preventie en bescherming op het werk is dat nog steeds 50 werknemers.

Verderzetting van de informatisering van de procedure

De modernisering en de informatisering van de procedure zijn voortaan beter juridisch omkaderd en er zijn een paar nieuwigheden ingevoerd. Met name wordt het gebruik van de webapplicatie van de FOD WASO verder aangeprezen. De werkgeversorganisaties hoeven de kandidatenlijsten niet meer fysiek te bezorgen of per post door te sturen, maar op elektronische wijze verzenden via de webapplicatie van de FOD WASO. Deze elektronische weg zal later ook dienen voor eventuele bezwaren en beroepen.

De FOD WASO zal voor het eerst gebruik maken van de e-Box van de sociale zekerheid, dat is een beveiligde elektronische postbus die door de sociale zekerheid gebruikt wordt om documenten, informatie en instructies aan de ondernemingen over te maken. De ondernemingen die sociale verkiezingen moeten organiseren zullen via deze e-Box de nodige gegevens en documenten die nodig zijn voor de procedure ontvangen, dit zijn o.a. de toegangscode, het dossiernummer en het paswoord voor de webapplicatie om de procedure op te starten.

Andere wijzigingen

De rol van de sociaal inspecteur is ingeperkt door de afschaffing van de verplichting om verschillende documenten naar het Toezicht op de Sociale Wetten te sturen.

De berekening van de personeelssterkte blijft eveneens ongewijzigd maar de wet voorziet wel dat voor een onderneming die het voorwerp is van een overdracht onder gerechtelijk gezag in de loop van 2015, de referentieperiode overeenstemt met de periode vanaf de overdracht tot 31 december 2015.

Vertrouwenspersoon

De nieuwe wet voert een nieuwe onverenigbaarheid in: er wordt namelijk voorzien dat de vertrouwenspersoon zich niet kandidaat mag stellen, noch kan zetelen als werkgeversafgevaardigde in zowel de ondernemingsraad als het CPBW. Hiermee wordt de vertrouwenspersoon dus op hetzelfde niveau geplaatst als de preventieadviseur die evenmin als werknemers- of werkgeversafgevaardigde kan zetelen in deze organen.

Modellen en formulieren

De nieuwe wet voorziet een reeks modeldocumenten die werknemersorganisaties en ondernemingen verplicht moeten gebruiken. De mogelijkheid om documenten via de elektronische webapplicatie van de FOD WASO te uploaden wordt wettelijk verankerd.

Bron:Wet van 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk BS, 22 juni 2015