Tax shelter voor startende vennootschappen: fiscus publiceert modelattest voor belastingvermindering bij verwerving nieuwe aandelen

Wie instapt in het kapitaal van een startende onderneming kan sinds het aanslagjaar 2016 genieten van een belastingvermindering. Om die belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet deze documenten opstellen en aan de investeerders bezorgen.

De belastingadministratie heeft een modelattest gepubliceerd dat de startende vennootschappen hiervoor vrijblijvend kunnen gebruiken.

Belastingvermindering

De belastingvermindering bedraagt 30% voor wie investeert in een kleine vennootschap en 45% voor wie investeert in een microvennootschap. Ook particulieren die instappen via een erkend startersfonds kunnen van deze vermindering genieten.

De belastingvermindering wordt slechts toegekend tot een aandelenparticipatie van 100.000 euro per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk. Ze is expliciet gekoppeld aan de betaling in geld voor nieuwe aandelen op naam van de startende onderneming die worden uitgegeven vanaf 1 juli 2015. Ze is slechts definitief verworven als de investeerder de aandelen 4 jaar in portefeuille houdt. Een bedrijfsleider die aandelen verwerft in zijn eigen vennootschap komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Documenten op te stellen door startende vennootschap

De startende vennootschap moet volgende documenten opstellen (art. 145(26), § 4 t.e.m. § 6, WIB 1992 en art. 63(12/1), KB/WIB 1992):

•een document voor het jaar van verwerving van de aandelen;

•een document voor elk van de 4 jaren die volgen op het jaar van verwerving;

•een document voor het jaar van vervreemding van de aandelen als de investeerder de aandelen vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan. In dit geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

Het document op te stellen voor het jaar van verwerving van de aandelen moet:

•bevestigen of de startende vennootschap al dan niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 145(26), § 3, eerste lid, WIB 1992 (het gaat om 11 voorwaarden eigen aan de startende vennootschap, bv. de grootte van de vennootschap of de aard van haar activiteit);

•het tarief van de vermindering vermelden dat volgens artikel 145(26), § 3, vijfde of zesde lid, WIB 1992 van toepassing is. De belastingvermindering is gelijk aan 30% van het bedrag van de investeringen in een kleine vennootschap. Het tarief wordt verhoogd naar 45% voor rechtstreekse investeringen in aandelen van een microvennootschap;

•het bedrag vermelden dat recht geeft op de vermindering. Dit betekent dat bovenop de hiervoor vermelde voorwaarden, ook de hierna vermelde voorwaarden moeten worden gerespecteerd (nl. deze vermeld in art. 145(26), § 1, van het WIB 1992):

-de investering moet betrekking hebben op nieuwe aandelen;

-op naam;

-verworven met inbrengen in geld;

-die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van een in artikel 145(26), § 3, eerste lid bedoelde vennootschap (voldoen aan de 11 voorwaarden eigen aan de startende vennootschap);

-waarop de belastingplichtige heeft ingeschreven naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ervan;

-die de belastingplichtige volledig heeft volstort (volledig betaald);

-de investeerder mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsleider zijn in de vennootschap;

-het aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de startende vennootschap mag niet meer dan 30% bedragen. De betalingen boven de 30% participatie geven geen recht op de belastingvermindering;

•bevestigen dat de investeerder de aandelen in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft, met vermelding van de datum van de volledige volstorting van de aandelen, en dat hij de aandelen op het einde van het belastbaar tijdperk nog steeds in zijn bezit heeft (art. 145(26), § 4, WIB 1992).

Het document op te stellen voor elk van de 4 jaren die volgen op het jaar van verwerving moet bevestigen dat:

•de aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk;

•aan de voorwaarde opgenomen in artikel 145(26), § 3, tweede lid, WIB 1992 is voldaan. Dit betekent dat de startende vennootschap bevestigt dat zij:

-geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap is;

-geen vennootschap is met als statutair hoofddoel of voornaamste activiteit de oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van vastgoed voor eigen rekening of geen deelneming bezit in vennootschappen met een soortgelijk doel. Zijn eveneens uitgesloten: vennootschappen waarin onroerende goederen (of andere zakelijke rechten m.b.t. deze goederen) zijn ondergebracht, waarvan een bedrijfsleider of diens echtgenoot of niet-ontvoogde minderjarige kinderen, het gebruik hebben. Een startende vennootschap die eigenaar is van een onroerend goed waarin de bedrijfsleider (natuurlijk persoon) woont, is dus zonder meer uitgesloten;

-niet is opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of dat zij geen vennootschap is die haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten;

-de sommen ontvangen in het kader van de tax shelter niet gebruikt voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.

Als deze voorwaarden niet langer zijn vervuld gedurende de 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen, zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

Het document op te stellen voor het jaar van vervreemding van de aandelen.

De vennootschap moet dit document opstellen als de investeerder de aandelen vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan. In dit geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen, behalve bij overlijden van de belastingplichtige.

Deze terugname gebeurt voor het jaar waarin de voorwaarde niet langer is vervuld, onder de vorm van een belastingvermeerdering. De terugname wordt berekend in functie van het aantal ‘ontbrekende volle maanden’ vanaf de datum waarop de voorwaarde niet langer is vervuld, tot het einde van de termijn van 48 maanden.

Het document moet dus het aantal nog niet verlopen maanden vermelden dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering.

Documenten bezorgen vóór 31 maart

De startende vennootschap moet de documenten aan de investeerder bezorgen vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen en van de 4 daaropvolgende jaren.

Voorbeeld

Voor aandelen verworven in 2016 moet de startende vennootschap de investeerder:

•het document voor het jaar 2016 (jaar van verwerving) bezorgen vóór 31 maart 2017;

•het document voor het jaar 2017 (eerste jaar van de behoudtermijn van 4 jaar) bezorgen vóór 31 maart 2018;

•zelfde principe voor de 3 volgende jaren.

Als de investeerder in het voorbeeld de aandelen zou vervreemden in 2018, zou de vennootschap hem een attest moeten bezorgen dat het aantal nog niet verlopen maanden vermeldt dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering. Dat attest zou vóór 31 maart 2019 aan de investeerder moeten worden bezorgd.

De vennootschappen moesten de bewijsstukken met betrekking tot de volledig volstorte aandelen die van 1 juli 2015 tot 31 december 2015 zijn verworven, al vóór 1 juni 2016 opstellen, en vóór diezelfde datum aan de inschrijver overhandigen (art. 2, KB van 1 april 2016).

Bron:Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. – Bericht tot vaststelling van een model van attest inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen bedoeld in artikel 145(26), § 4 t.e.m. 6, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) en in artikel 63(12/1), van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 1992), BS 16 september 2016.