Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar herzien

Wie zich wil inschrijven op het tableau van vastgoedmakelaars moet vanaf 1 september 2013 rekening houden met de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden. Op 1 januari 2014 wordt de oude lijst met diploma’s die toegang geven tot het beroep van vastgoedmakelaar vervangen. En er komt een verplichte competentietest voor wie het vak wil instappen.

Nieuwe lijst met diploma’s

 

Op 1 januari 2014 verdwijnt de verouderde lijst met diploma’s die toegang geven tot het beroep van vastgoedmakelaar. De nadruk ligt vanaf dan op competenties, zonder te tornen aan de waarde van een diploma vastgoedmakelaar. 

 

De vastgoedmakelaars-natuurlijke personen moeten vanaf 1 januari 2014 houder zijn van één van volgende opledingstitels:
a) een diploma van het hoger onderwijs met een minimum niveau van bachelor dat minstens overeenkomt met niveau 6 van het Europees Kwalificatiekader;
b) een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een van de bovenvermelde akten, uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap;
c) een diploma van ondernemingsopleiding dat overeenstemt met het beroep van vastgoedmakelaar, uitgereikt overeenkomstig de regelingen over de voortdurende vorming in de Middenstand;
d) een opleidingstitel voorgeschreven door een andere lidstaat om op zijn grondgebied tot het beroep van vastgoedmakelaar te worden toegelaten, dan wel deze activiteit daar uit te oefenen;
e) als de belanghebbende voltijds het beroep van vastgoedmakelaar heeft uitgeoefend gedurende 2 jaar tijdens de voorafgaande 10 jaar in een andere lidstaat, waar het beroep niet gereglementeerd is, een opleidingstitel:
afgegeven door een bevoegde autoriteit in een lidstaat die volgens de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van die lidstaat is aangewezen;
die blijk geeft van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan een opleiding op het niveau van postsecundair onderwijs dat ten minste 1 jaar duurt (of in geval van een deeltijdse opleiding, van een gelijkwaardige duur is), waarvoor als een van de toelatingsvoorwaarden in de regel geldt dat men de studiecyclus van secundair onderwijs moet hebben voltooid die voor de toegang tot het universitair of hoger onderwijs vereist is, of een volledige equivalente schoolopleiding van secundair niveau, én de beroepsopleiding die als aanvulling op deze cyclus van postsecundair onderwijs vereist is;
die aantoont dat de houder op de uitoefening van het betrokken beroep is voorbereid.
De 2 jaar beroepservaring mag niet worden geëist als de opleidingstitel van de aanvrager het resultaat is van een gereglementeerde opleiding. 

 

De opleidingstitels vermeld onder punt a) tot c) hierboven, worden uitgereikt door onderwijs- of opleidingsinstellingen, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door het Rijk of door de Gemeenschappen. 

 

Vooraleer ze zich inschrijven op één of op twee kolommen van de lijst van stagiairs moeten de houders van één van de opleidingstitels vermeld onder punt a) tot c) een competentietest afleggen die georganiseerd of erkend wordt door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Het resultaat van deze test bepaalt de onderwerpen waarover de kandidaat-vastgoedmakelaar bijscholing moet volgen en de inhoud van zijn praktische bekwaamheidsproef. 

 

EU-onderdanen die hun beroepskwalificaties in een andere lidstaat dan België hebben verworven, mogen tijdelijk en occasioneel het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen zonder de voorwaarden van punt d) en e) hierboven te moeten vervullen, op voorwaarde dat zij wettelijk zijn gevestigd in een andere lidstaat dan België om er hetzelfde beroep uit te oefenen.
Als ofwel het beroep van vastgoedmakelaar ofwel de opleiding die toegang tot dit beroep geeft niet gereglementeerd is in deze lidstaat, moeten deze personen het beroep gedurende minstens 2 jaar tijdens de 10 jaar vóór hun vrije dienstverrichting hebben uitgeoefend. De Uitvoerende Kamer van het BIV zal het tijdelijk en occasioneel karakter van de dienstverrichting geval per geval beoordelen, en daarbij zullen de Kamerleden vooral kijken naar de duur, de frequentie, de periodiciteit en de continuïteit van de activiteiten. 

 

Bewijs van financiële draagkracht

 

Als er een bewijs van financiële draagkracht vereist is voor de toegang tot of de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, dan worden attesten afgegeven door banken in de lidstaat van oorsprong of herkomst aanvaard als gelijkwaardig.

 

Discretieplicht

 

De vastgoedmakelaars zijn voortaan gehouden tot de naleving van een discretieplicht. 

 

Inschrijving op tableau

 

De inschrijving van de natuurlijke personen op elke kolom van het tableau van de vastgoedmakelaars hangt af van volgende voorwaarden:
het op voldoende wijze doorlopen van een stage van beroepspraktijk als zelfstandige;
de bijscholing georganiseerd of erkend door het BIV gevolgd hebben;
geslaagd zijn in een praktische bekwaamheidstest georganiseerd of erkend door het BIV. 

 

Houders van een ‘buitenlandse opleidingstitel’ (zie punt d) en e) van de lijst bovenaan dit artikel) zijn vrijgesteld van stage.
De Uitvoerende Kamer van het BIV mag hen wel, naargelang hun keuze, ofwel een aanpassingsstage van ten hoogste 3 jaar opleggen, ofwel een proef van bekwaamheid laten afleggen wanneer:
ofwel de duur van de opleiding vermeld in punt d) en e) de 2 jaar niet overschrijdt;
ofwel hun gevolgde opleiding betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van degene die België vereist voor de opleidingstitel, te weten vakgebieden waarvan de kennis van essentieel belang is voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en waarvoor de door de aanvrager ontvangen opleiding belangrijke verschillen vertoont. 

 

Indien er wordt overwogen om de aanvrager een aanpassingsstage te laten lopen of een bekwaamheidsproef te laten afleggen, wordt er eerst nagaan of de kennis die de aanvrager tijdens zijn beroepservaring als vastgoedmakelaar in een lidstaat of derde land heeft verworven, voldoende is om het wezenlijk verschil in de opleiding geheel of gedeeltelijk op te vangen. 

 

Andere vrije beroepers

 

Andere vrije beroepers die de activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen op basis van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken, zijn vrijgesteld van de verbodsbepalingen bedoeld in de vastgoedmakelaarswet, voor zover deze bepalingen of beroepsgebruiken de inwerkingtreding van het KB van 30 augustus 2013 voorafgaan en deze personen onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie. 

 

In werking

 

Het KB van 30 augustus 2013 over de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar treedt in werking op 1 september 2013.
Dit met uitzondering van de artikelen 2, 3 en 8, § 2, (o.a. nieuwe lijst diploma’s, competentietest) die in werking treden op 1 januari 2014. 

 

Het KB heft enkele bepalingen op van het ‘KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar’. 

 

Bron:Koninklijk besluit van 30 augsutus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar, BS 6 september 2013.