Transparant inzagerecht voor geadopteerden

Iedere geadopteerde van 12 jaar of ouder kan zijn interlandelijke adoptiedossier inzien. Een nieuw Vlaams besluit legt nu vast hoe de geadopteerde dat recht concreet kan uitoefenen.

Inzage in gegevens van geadopteerde

Een geadopteerde kan zijn adoptiedossier inzien. Het inzagerecht heeft in principe betrekking op de gegevens van de geadopteerde. Concreet gaat het over

zijn afkomst;
de gegevens over de identiteit van zijn biologische ouders;
zijn medische gegevens en die van zijn biologische ouders;
zijn situatie op het ogenblik van de afstand;
de aanleiding van de afstand;
de situatie van de biologische ouders op het moment van de afstand;
de officiële documenten over de geadopteerde in het kader van de adoptieprocedure. Zowel die van het herkomstland alsdie van België; en
de nazorgrapporten.

Geen inzage

Het inzagerecht slaat niet op de gegevens van de adoptanten of de gegevens uit het maatschappelijk onderzoek. Het inzagerecht betreft evenmin de gegevens in de nazorgrapporten die geen betrekking hebben op de geadopteerde.

De geadopteerde heeft enkel met toestemming van de betrokkene recht op inzage van dit soort gegevens. De Vlaamse adoptieambtenaar vraagt die toestemming aan. Komt er geen antwoord binnen drie maanden, dan gaat men er van uit dat de toestemming is geweigerd.

Melding inzagevraag

De adoptiedienst meldt elk inzageverzoek van een geadopteerde aan de Vlaamse adoptieambtenaar. En hij meldt de geadopteerde dat die zijn vraag schriftelijk moet indienen bij de adoptieambtenaar.

Identiteit

Wil de geadopteerde de identiteit van zijn biologische ouders achterhalen, dan verwijst de adoptieambtenaar hem naar de akten van de burgerlijke stand.

De situatie is anders wanneer in het adoptiedossier identiteitsgegevens van de biologische ouders staan.

Blijkt uit het dossier dat de anonimiteit van die gegevens gegarandeerd werd bij de afstand, dan neemt de adoptieambtenaar – indien mogelijk – zelf contact op met de biologische ouders met de vraag tot opheffing van de anonimiteit.

Lukt dit niet dan neemt hij contact met de adoptieautoriteit van het herkomstland die dan nagaat of er contact kan opgenomen worden met de biologisch ouders met de vraag om de anonimiteit op te heffen.

Als uit het dossier niet blijkt dat de anonimiteit gegarandeerd is, dan neemt de adoptieambtenaar – indien mogelijk – contact met de biologische ouders met de vraag of de gegevens anoniem zijn. Of indien dat niet gaat, neemt hij contact met het herkomstland met de vraag of er een verbod bestaat op het vrijgeven van identiteitsgegevens en – indien wel – of dat verbod kan opgeheven worden.

 Afschrift

Geeft de adoptieambtenaar inzage in het dossier, dan kan de geadopteerde een afschrift krijgen van het dossier.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regels treden in werking op de dag dat het ‘decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ in werking treedt. Dat decreet geeft de regering de bevoegdheid om de concrete uitvoering van het inzagerecht te regelen. Het moet nog besproken worden in het Vlaams Parlement.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, BS 6 mei 2013.