Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen KMO’s: kenmerken digitale activa en vermeldingen op factuur

Een KB van 2 december 2015 legt de aard en de kenmerken van de digitale activa vast waarvoor KMO’s vanaf het aanslagjaar 2016 een verhoogde investeringsaftrek mogen toepassen. Het KB bevat ook de formule die de leverancier, samen met de categorie van investering, moet vermelden op de factuur die hij uitreikt.

Niet alleen kleine vennootschappen (in de zin van art. 15, W.Venn.) komen in aanmerking voor dit fiscaal voordeel, maar ook zelfstandigen (eenmanszaken) die aan dezelfde criteria voldoen. Dit voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht.

KMO’s en zelfstandigen die in 2015 investeren in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen, of voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie, kunnen vanaf het aanslagjaar 2016 genieten van een verhoogde investeringsaftrek (basispercentage + 10 percentpunten).

De Programmawet van 10 augustus 2015 voegde de digitale investeringen toe aan het lijstje van de octrooien, groene en energiebesparende investeringen, en rookafzuig- en verluchtingssystemen die worden geïnstalleerd in de rookkamer van een horeca-inrichting, die recht geven op de verhoogde investeringsaftrek (art. 69, § 1, lid 1, 2°, f), WIB 1992).

Categorieën van digitale investeringen

Volgende categorieën van vaste activa komen in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek (nieuw art. 49/1, KB/WIB 1992; art. 1, KB van 2 december 2015):

•A. digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen:

-1) investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken;

-2) investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering; Het Verslag aan de Koning bij het KB van 2 december 2015 verduidelijkt dat onder “elektronische facturatie, handtekening of archivering” moet worden verstaan: “de verzending, de ontvangst, de boekhoudkundige verwerking en de verwerking van de elektronische factuur”.

•B. investeringen in systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT):

-1) investeringen in systemen (software of apparatuur) voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties;

-2) investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT;

-3) investeringen in systemen (software of apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken;

•C. aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT:

-1) de kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder punt A, 1) tot B, 3), en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven;

-2) investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in punten A, 1) tot C, 1), beoogde systemen met systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, inclusief de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s.

Facturatie

De dienstverrichtingen met betrekking tot de hierboven vermelde vaste activa moeten verstrekt en gefactureerd worden aan de belastingplichtige.

Digitale activa in globale factuur

Als de vaste activa opgenomen zijn in een globale factuur die ook componenten bevat die niet in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek, dan komt voor deze investeringsaftrek enkel de ‘reële waarde van de apart op de factuur vermelde vaste activa’ in aanmerking.

Technische criteria

De leverancier van de dienstverrichtingen garandeert de conformiteit van de goederen of diensten op basis van de technische criteria die opgesomd zijn in de nieuwe bijlage IIter/1 bij het KB/WIB 1992. Het gaat hier om informatie van technische aard om te weten tot welke investeringscategorie de digitale investering behoort.

Categorie en formule

De leverancier van de goederen of diensten moet op de factuur die hij uitreikt, of op de bijlage ervan:

•de categorie van investering vermelden;

•de volgende formule vermelden:″Verklaring met toepassing van artikel 49/1 van het KB/WIB 1992 betreffende de investeringsaftrek voor digitale investeringen bedoeld in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, punt f), van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992: Ik, ondergetekende ………, bevestig dat: – … (per categorie de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIter/1 van het KB/WIB 92); – … … (datum) … (naam) … (handtekening)”.

Bewijs voor de fiscus

Een belastingplichtige die de investeringsaftrek voor digitale investeringen (bedoeld in art. 69, § 1, eerste lid, 2°, f), WIB 1992) vraagt, moet de facturen met betrekking tot de investeringen in de vaste activa ter beschikking houden van de FOD Financiën.

In werking

Het KB van 2 december 2015 is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de investeringsaftrek voor digitale investeringen betreft, BS 8 december 2015.