Verkoop onroerende goederen – beperking van de bevoegheden van een notaris

Vanaf 1 januari 2007 mogen notarissen alleen maar nog tussen komen bij de bemiddeling van onroerende goederen indien zij de voorwaarden van een Koningklijk Besluit van 14 november 2006 naleven (Belgisch Staatsblad van 28.11.2006).

De tussenkomst van notarissen bij het bemiddelen van onroerende goederen heeft al lang voor discussies gezorgd. De erkende makelaars hebben deze interventies vaak als concurrentie beschouwd. En bij tekoopstelling van een onroerend goed is de vraag gesteld of de notaris altijd in staat was zijn wettelijke opdracht op onpartijdige en objective uit te voeren.

Op basis van het K.B. van 14 november 2006 mag een notaris een opdracht om voor een onroerend goed te bemiddelen niet aanvaarden indien ook een erkend makelaar met dezelfde opdracht belast werd.

De notaris moet zich door de eigenaar van het te verkopen goed schriftelijk laten mandateren. De verkoopsopdracht moet tenminste de volgende punten omvatten :

– de modaliteiten van de verkoop,
– de wijze waarop publiciteit voor de verkoop zal worden gevoerd alsmede een raming van de daaraan verbonden kosten,
– het bemiddelingsloon en de voorwaarden waaronder dit loon verschuldigd zal zijn,
– een verklaring van de eigenaar waaruit blijkt dat de eigenaar al dan niet een gelijkaardige opdracht aan een derde toevertrouwd.

Bij ontstentenis van een schriftelijke opdracht met deze draagwijdte heeft de notaris geen loon aanrekenen voor zijn bemiddeling. In dit geval heeft de notaris alleen maar een recht op terugbetaling van de kosten die hij op verzoek van de eigenaar heeft gedaan.

De bemiddelingsopdracht kan maar voor een maximum duur van 6 maanden afgesloten worden. Een stilzwijgende verlenging is uitgesloten. Voor een verlenging moet de opdracht opnieuw schriftelijk bevestigd worden. De opdracht kan op elk ogenblik door de twee partijen beëindigd worden bij een ter post aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van 15 dagen.

Het bemiddelingsloon van de notaris wordt vrij overeengekomen maar zal in geen geval hoger liggen dan 2 % van de verkoopprijs (onverminderd de terugbetaling van de kosten). De notaris mag geen bemiddelingsloon van de eigenaar vorderen indien het niet tot een verkoop gesloten wordt, tenzij de koop uiteindelijk gesloten wordt met een kandidaat die zich bij het notariskantoor had aangemeld vooraleer het contract werd opgezegd of beëindigd.

Het bemiddelingsloon en de kosten worden uitsluitend door de verkoper gedragen en mogen niet van de notaris aan de koper gevraagd worden.

Guido ZIANS
www.zians-haas.be