Verplichting van de registratie van huurcontracten : gelieve niet vergeten !

Sanctie : boete en beëindiging zonder opzeggingstermijn (Programmawet van 27.12.2006)

Deze wet heeft de bepalingen in verband met de registratieplicht vervangen omdat een groot deel van de huurcontracten niet registreerd werden.

Vanaf 1 januari 2007 moeten alle akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn tot huisvestiging van een gezin of van een persoon registreerd worden. De verhuurder heeft vanaf te tekening nu een termijn van twee maanden om deze verplichting te vervullen. Voordien bestond een termijn van vier maanden.

De vanaf 1 januari 2007 tot 30 juin 2007 (of eventueel tot 30.9.2007) ter registratie aangeboden akten worden kosteloos geregistreerd ongeacht of de akte dagtekent van voor of vanaf 1 januari 2007. Er is op deze akten geen boete wegens laattijdige aanbieding ter registratie verschuldigd.

De verplichting van registratie van de huurovereenkomst rust niet op de huurder maar op de verhuurder.

De registratie is vanaf nu kosteloos. Indien de verhuurder zijn verplichting niet vervuld moet hij de kosten verbonden aan een laattijdige registratie volledig ten zijne laste nemen (25 €). Zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden mag de huurder zijn huurcontract zonder opzeggingstermijn of vergoeding beëindigen. Deze mogelijkheid bestaat pas vanaf 1 juli 2007 (of vanaf 1 oktober 2007, volgens een beslissing van de regering).

Guido ZIANS
www.zians-haas.be