Vlaamse overheid sleutelt aan gelijkekansendecreet

De Vlaamse overheid wijzigt het gelijkekansendecreet. Met onder andere een uitbreiding van de ‘beschermde kenmerken’ en meer aandacht voor personen met een handicap. Ook het decreet over de evenwichtige participatie van vrouwen en mannen bij de Vlaamse overheid, wordt lichtjes bijgestuurd.

2 decreten

 

Het gaat om:
een decreet van 13 juli 2007 dat een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid beoogt. Dat gebeurt via een verplicht 2/3-quotum. Dit is het zogenaamde ‘MEP-decreet’
een decreet van 10 juli 2008 dat het kader vormt voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. Dit is het ‘gelijkekansendecreet’. 

 

MEP-decreet

 

Het moment waarop de Vlaamse Regering het zogenaamde ‘MEP-rapport’ moet voorleggen aan het Vlaams Parlement wordt verankerd in het MEP-decreet zelf. Het is de bedoeling dat men om de 2 jaar verslag uitbrengt over de toepassing van dit decreet. Telkens uiterlijk op 11 november, de Nationale Vrouwendag. De periodiciteit van de rapportage wijzigt niet. 

 

Het wijzigingsdecreet vermeldt expliciet dat het eerste verslag uitzonderlijk kan ingediend worden op ‘uiterlijk 31 december 2014’. De einddatum wordt dit jaar dus wat opgeschoven. 

 

Gelijkekansendecreet

 

1/ Beschermde kenmerken. De decreetgever vult het non-discriminatieluik aan met een aantal beschermde kenmerken. Namelijk: genderidentiteit, genderexpressie en syndicale overtuiging. 

 

De beschermde kenmerken ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ zullen toegevoegd worden aan alle non-discriminatiewetgeving. Het Vlaamse gelijkekansenbeleid onderneemt prioritair activiteiten die gericht zijn op gelijke kansen, ‘ongeacht gender, inclusief geslacht, genderidentiteit en genderexpressie’.
Men hanteert de ruimere term ‘gender’ omdat het huidige beleid ook ruimer is, met structureel en cultureel verankerde mechanismen die niet volledig gevat worden door de term geslacht. 

 

De toevoeging van het beschermd criterium ‘syndicale overtuiging’ is een gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. 

 

2/ Personen met een handicap. We noteren ook aanpassingen omwille van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Mensen met een handicap worden niet langer enkel vanuit een welzijnsperspectief, maar ook vanuit een gelijkekansenperspectief bekeken. De decreetgever verwijst hier ook expliciet naar het verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap. 

 

Het VN-verdrag verplicht Vlaanderen om personen met een handicap structureel te betrekken bij het beleid. Daarom bevat het decreet van 28 maart 2014 de juridische basis voor de toekomstige oprichting van een representatieve koepelorganisatie van belangenverenigingen. 

 

Het thema ‘handicap’ wordt opgenomen in het zogenaamde OCM-proces (open coördinatiemethode). Tot nu was het enkel verplicht om strategische en operationele doelstellingen te formuleren voor het thema ‘geslacht’. Voortaan zal dat dus ook moeten gebeuren voor het thema ‘handicap’. Het gaat eigenlijk om de bevestiging van een bestaande praktijk. 

 

3/ Provincies. Het wijzigingsdecreet definieert de provinciale taakstelling op het vlak van gelijke kansen, mét een ‘gelijkekansenperspectief’. De provincies nemen dit perspectief in acht bij de voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie van de uitoefening van hun bevoegdheden. 

 

Ze bevorderen daarbij de ‘integrale toegankelijkheid van infrastructuur en informatie’. De Vlaamse Regering zal een of meer organen aanwijzen waarbij de provincies advies moeten inwinnen bij de bevordering van die toegankelijkheid. Hiermee anticipeert men op de oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Die instelling zal onder meer instaan voor ondersteuning en advisering. 

 

4/ Technische aanpassingen. Tot slot noteren we een aantal technische aanpassingen van het gelijkekansendecreet. Bijvoorbeeld om verschillende rapportagemomenten beter te coördineren. En om te anticiperen op een eventuele ingebrekestelling door de Europese Commissie. 

 

Het decreet van 28 maart 2014 bereidt ook de implementatie voor van het samenwerkingsakkoord dat gezorgd heeft voor de oprichting van een interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. 

 

In werking

 

Het decreet van 28 maart 2014 treedt globaal genomen in werking op 11 april 2014. Maar sommige bepalingen treden pas later in werking, op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum. 

 

Bron:Decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, BS 1 april 2014