Vlaamse regeling voor toekenning arbeidsvergunning

Het KB op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voorziet voor verschillende categorieën van buitenlandse onderdanen in een vrijstelling van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart. De Vlaamse Regering voegt daar nu met een eigen besluit een categorie aan toe. Dat is logisch want die bevoegdheid is dankzij de zesde staatshervorming in handen gekomen van de gewesten.

Het gaat hier om een vrijstelling voor buitenlandse onderdanen die het statuut van langdurig ingezeten onderdanen in een andere lidstaat van de Europese Unie hebben verkregen en die gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden arbeid hebben verricht.

Er wordt geen rekening gehouden met de toestand van de arbeidsmarkt bij de toekenning van de arbeidsvergunning, voor zover het gaat om beroepen waarvoor de bevoegde overheid erkend heeft dat er zich, voor de toepassing van de wet, een tekort aan arbeidskrachten voordoet.

Er geldt een gelijkstelling voor de perioden van volledige arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte, een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk, die zich voordeden op een moment dat de betrokkene op regelmatige wijze door een in België gevestigde werkgever tewerkgesteld werd. Die perioden worden gelijkgesteld met arbeidsperioden.

De arbeidsvergunning wordt binnen 5 werkdagen afgeleverd door de bevoegde gewestelijke administratie als aan de voorwaarden van toekenning is voldaan. De werkgever overhandigt de werknemer een kopie van de arbeidsvergunning, in afwachting van de aflevering van de arbeidskaart B. Die kopie geldt voor de werknemer als voorlopige arbeidskaart B, tot de arbeidskaart B (bepaalde duur, bij één werkgever) afgeleverd wordt. De arbeidskaarten worden elektronisch bijgehouden.

Eerder had de Vlaamse overheid, net de Brusselse en de Waalse overheid, ook al loongrenzen vastgelegd die men hanteert bij de toekenning van arbeidsvergunningen.

Het wijzigingsbesluit van 26 juni 2015 treedt in werking op 1 juli 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 23 juli 2015