Vlaanderen breidt verplichte inburgering uit

Vlaanderen breidt de verplichte inburgering uit tot vreemdelingen die van Brussel of Wallonië naar Vlaanderen verhuizen. Daarnaast krijgen de Huizen van het Nederlands een plaats binnen het agentschap Inburgering en Integratie. Belangrijk is ook dat anderstaligen voortaan een taalkennisbewijs kunnen krijgen van het agentschap.

Verplichte inburgering

De vreemdeling die als meerderjarige niet meer dan vijf jaar geleden voor het eerst in het Rijksregister werd ingeschreven in een gemeente in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, het Franse taalgebied of het Duitse taalgebied wordt verplicht om een Vlaams inburgeringstraject te volgen wanneer hij naar Vlaanderen verhuist.

Een gelijkaardige verplichting geldt ook voor de Belg geboren buiten België, met minstens één ouder geboren buiten België.

Met die uitbreiding wil Vlaanderen vermijden dat mensen de inburgeringsplicht omzeilen door zich eerst in te schrijven in Brussel of Wallonië. Wie binnen de vijf jaar na vestiging in Brussel of Wallonië verhuist naar Vlaanderen, moet toch nog een inburgeringstraject volgen.

De inburgeringsplicht blijft uiteraard ook verder bestaan voor nieuwkomers die zich onmiddellijk in Vlaanderen vestigen.

Huizen van het Nederlands

De Huizen van het Nederlands worden ondergebracht bij het agentschap Inburgering en Integratie. Door hen daar een plaats te geven zijn alle beschikbare instrumenten voor de integratie van mensen van buitenlandse afkomst of van anderstaligen gebundeld. De oriëntering van anderstaligen zal door de integratie in het agentschap trouwens op een meer uniforme manier verlopen.

Ter herinnering. Het agentschap herbergt ook – dit al sinds 1 januari 2015 – de onthaalbureaus inburgering, de integratiecentra, de sociaal tolk- en vertaaldiensten en het Kruispunt Migratie-Integratie.

Uitbreiding kerntaken

Door de inkanteling van de Huizen van het Nederlands in het agentschap Integratie en Inburgering krijgt dat laatste er drie kerntaken bij. Zij gaan allemaal over de dienstverlening op het vlak van het Nederlands voor anderstaligen.

Het agentschap adviseert en biedt maatbegeleiding voor een optimale dienstverlening met betrekking tot het Nederlands voor anderstaligen. Twee concrete taken hier:

•intake, eventueel testing, en doorverwijzing van de anderstalige naar het meest gepaste aanbod Nederlands als tweede taal. De oriëntering gebeurt deskundig en neutraal;

•verzamelen en verstrekken van informatie over het volledige aanbod Nederlands als tweede taal.

Een andere kerntaak – en die is volledig nieuw – is het uitreiken van bewijzen van het taalniveau Nederlands. Bedoeling is dat anderstaligen op een kwaliteitsvolle en laagdrempelige manier hun taalniveau Nederlands kunnen laten vaststellen. Deze piste is vooral interessant voor mensen die geen certificaat van een onderwijsinstelling kunnen voorleggen, maar toch een bepaald kennisniveau van het Nederlands hebben verworven.

Het testen van de kennis van het Nederlands moet objectief, deskundig en neutraal gebeuren.

Het agentschap neemt tot slot ook de regie op zich over het aanbod Nederlands als tweede taal. Dat is zijn derde nieuwe kerntaak.

Het agentschap maakt onder meer een overzicht van de vraag naar Nederlandse lessen, van het aanbod, van de uitval en de redenen daarvoor, van de doorstroom en van de wachtlijsten. Om knelpunten makkelijk te detecteren stelt het objectieve en meetbare criteria op voor een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod. En het signaleert de knelpunten in het aanbod. Het doet ook verbeteringsvoorstellen.

Het agentschap organiseert – op structurele basis – een regionaal overleg over het aanbod Nederlands als tweede taal. Met de onderwijsinstellingen, de federatie voor basiseducatie, de VDAB en Syntra Vlaanderen.

Cliëntvolgsysteem

Het cliëntvolgsysteem dient niet alleen meer om de inburgering op te volgen.

Het moet het agentschap Integratie en Inburgering ook ondersteunen bij het oriënteren van de anderstaligen naar het meest gepaste aanbod Nederlands als tweede taal. In het systeem worden ook de dossiers van anderstaligen geregistreerd en wordt hun traject opgevolgd. Het systeem kan ook de dossiers registreren van anderstaligen die een attest van hun taalniveau willen.

Inwerkingtreding

Wanneer het decreet van 29 mei 2015 in werking treedt, is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet dat nog regelen.

Bron:Decreet van 29 mei 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, BS 23 juni 2015