Vlaanderen introduceert de loopbaancheque

Wie loopbaanbegeleiding wil volgen, kan voor 40 euro een loopbaancheque aanvragen bij de VDAB. Zo’n cheque is goed voor 4 uur loopbaanbegeleiding bij een erkend human resources-bedrijf. De cheques zijn bestemd voor werknemers en zelfstandigen die werken in het Vlaams of Brussels gewest.

Loopbaanbegeleiding

 

Loopbaanbegeleiding staat voor: “de professionele ondersteuning van de professioneel actieve persoon bij het nemen van loopbaankeuzen en -beslissingen tijdens een proces waarbij het ontdekken, het versterken of het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om de loopbaan zelf actief te beheren, centraal staan opdat zijn arbeidsmarktpositie kan worden versterkt”. 

 

En er is een nieuw elektronisch betaalmiddel voor die loopbaanbegeleiding – de loopbaancheque!

 Professioneel actieve personen

 

De doelgroep bestaat uit ‘professioneel actieve personen’. Dat zijn:
werknemers die bij de aanvraag van de loopbaancheque met een arbeidsovereenkomst of onder het gezag van een ander persoon aan de slag zijn in het Vlaams of Brussels gewest, en die in Vlaanderen, Brussel of in een andere EU- of EER-lidstaat wonen;
zelfstandigen die hun bedrijvigheid uitoefenen in een vestiging in het Vlaams of Brussels gewest, en die in Vlaanderen, Brussel of in een andere EU- of EER-lidstaat wonen. 

 

Ook werknemers en zelfstandigen die in het Waalse Gewest wonen en die gebruikmaken van hun recht op vrij verkeer van werknemers of vrijheid van vestiging, komen in aanmerking. 

 

Voorwaarden

 

De Vlaamse Regering komt tegemoet in de kosten van Nederlandstalige loopbaanbegeleiding voor professioneel actieve personen. 

 

De professioneel actieve persoon voldoet aan volgende voorwaarden:
hij vraagt op eigen verzoek en op eigen initiatief loopbaanbegeleiding aan;
hij is aan de slag op het ogenblik van de aanvraag;
hij heeft minstens 12 maanden werkervaring opgebouwd in de 24 maanden vóór de aanvraag van de loopbaancheque;
hij heeft nog geen Vlaamse loopbaanbegeleiding gehad in een periode van 6 jaar vóór de aanvraag van de loopbaancheque. 

 

Als het gaat om 4 weken ononderbroken tewerkstelling als uitzendkracht volstaat een werkervaring van 9 maanden in de loop van de 24 voorafgaande maanden. En de individuele beroepsopleiding als werkzoekende wordt gelijkgesteld met werkervaring. Voor werkervaring in het buitenland is een attest van de werkgever (of een gelijkwaardig attest) vereist. 

 

Loopbaancheque

 

De professioneel actieve persoon heeft recht op 2 loopbaancheques gedurende een periode van 6 jaar, die ingaat op de datum van de aanvang van de loopbaanbegeleiding. Dat betekent dus 2 pakketten van 4 uur begeleiding om de 6 jaar.  

 

De aanvraag gebeurt bij de VDAB. Rechtmatige aanvragen komen terecht bij het uitgiftebedrijf. De cheques worden toegekend als de kandidaat de tegemoetkoming van 40 euro per loopbaancheque heeft betaald. De minister kan de voorwaarden verder uitwerken. 

 

De loopbaancheque vermeldt de naam van de titularis, is niet overdraagbaar en is maximum 3 maanden geldig, vanaf de datum van uitgifte. Bij verval van de geldigheidsduur betaalt het uitgiftebedrijf de eigen bijdrage van de kandidaat terug. 

 

Na registratie van de geleverde loopbaanbegeleiding bezorgt de onderneming de loopbaancheque ter betaling aan het uitgiftebedrijf. Dit gebeurt ten laatste 9 maanden na uitgifte van de cheque. 

 

Let op! Een vervallen loopbaancheque ontzegt de niet-begeleide professioneel actieve persoon niet de mogelijkheid om een nieuwe loopbaancheque aan te vragen. 

 

Aanbieders

 

De loopbaanbegeleiding wordt aangeboden door ‘gemandateerde ondernemingen’. Deze bedrijven worden door de minister die bevoegd is voor de professionele vorming gemachtigd om de begeleiding uit te oefenen. 

 

Wie loopbaanbegeleiding wil aanbieden, moet een mandaataanvraag indienen bij de VDAB en voldoen aan de voorwaarden die het besluit van 17 mei 2013 opsomt. Zo moet de onderneming een gedragscode onderschrijven die opgenomen is bij dit besluit. De voorwaarden gelden vanaf 1 mei 2013.
Bij een positief advies van de VDAB verleent de minister een mandaat voor 6 jaar. Ook tijdens de looptijd van het mandaat gelden specifieke voorwaarden. 

 

Let op! Bij loopbaanbegeleiding op maat van kansengroepen kan de aanbieder een beroep doen op de zogenaamde stimuleringsfinanciering. Dat is een bijkomende financiële ondersteuning om het bereik van kansengroepen te stimuleren. Het gaat om 50-plussers, allochtonen, personen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden. Aan deze specifieke financiering zijn wel bijkomende voorwaarden verbonden. 

 

Begeleiding

 

De gemandateerde ondernemingen moeten per aangeboden loopbaancheque:
een pakket loopbaanbegeleiding aanbieden. Dit is 4 uur loopbaanbegeleiding op maat, hoofdzakelijk individueel en verspreid over minimum 2 dagen. Er wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgemaakt, en eventueel volgt een actieplan. Er is voldoende informatie beschikbaar en nazorg (behandeling van bijkomende vragen) is op verzoek mogelijk tot een jaar na het afsluitende gesprek;
toegankelijke, beschikbare en bereikbare dienstverlening waarborgen;
een schriftelijke overeenkomst sluiten met de professioneel actieve persoon over de voorwaarden van de loopbaanbegeleiding. Dit gebeurt na het intakegesprek. 

 

De bevoegde minister kan die voorwaarden verder specificeren. 

 

De aanbieder bezorgt aan de kandidaat een gepersonaliseerd attest als zijn persoonlijk ontwikkelingsplan de noodzakelijke behoefte aan een arbeidsmarktgerichte opleiding formuleert. 

 

De aanbieder heeft recht op een vergoeding voor de gegeven loopbaanbegeleiding. Per pakket loopbaanbegeleiding gaat het maximaal om 550 euro, exclusief btw. De vergoeding omvat personeels- en werkingskosten, en een winstaandeel van maximaal 6% van de loon- en werkingskosten. Het werkelijke prijskaartje ligt dus een pak hoger. 

 

Er gelden een paar bijkomende beperkingen. Zo kan de aanbieder geen schadevergoeding eisen van de kandidaat die beslist om de loopbaanbegeleiding vroegtijdig stop te zetten. De aanbieder kan ook geen loopbaanbegeleiding aanbieden aan eigen werknemers. 

 

Controle

 

De VDAB voert regelmatig, uiterlijk om de 3 jaar, controles uit en bepaalt op die manier de omvang van de vergoedingen voor de loopbaanbegeleiding. De gemandateerde onderneming moet de informatiegegevens minimum 10 jaar bewaren na afloop van het mandaat. 

 

De bevoegde minister kan het mandaat schorsen of intrekken. En de VDAB kan de loopbaanvergoeding verminderen of terugvorderen. 

 

Voor kansengroepen is er een specifieke monitoring van de VDAB per kansengroep.

 

 

In werking

 

De nieuwe regeling gaat globaal genomen in op 1 juli 2013. Het besluit van 27 augustus 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor loopbaandienstverlening, wordt opgeheven. 

 

Wie nog een ‘oude’ begeleidingscheque (of een aanvraag daarvoor heeft ingediend vóór 1 juli), kan die cheque inwisselen voor een ‘nieuwe’ loopbaancheque. De VDAB betaalt de eigen bijdrage terug aan de titularis van de begeleidingscheque. 

 

Vóór 1 juli 2015 zal de VDAB het nieuwe systeem van loopbaanbegeleiding evalueren. Klachten over de loopbaanbegeleiding kunnen schriftelijk, telefonisch of via mail worden ingediend bij de gemandateerde onderneming of bij de VDAB. 

 

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 11 juli 2013