Werkgever betaalt terugkeerkosten illegaal tewerkgestelde derdelanders

De forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van buitenlandse werknemers die illegaal werken, en van hun gezinsleden die onwettig in België verblijven, bedraagt 190 euro voor het jaar 2013.

Komt er een terugkeerprocedure, dan moet de werkgever opdraaien voor de terugkeerkosten van de illegaal tewerkgestelde buitenlandse werknemer! 
Illegale tewerkstelling

 

Sinds vorig jaar wordt de illegale tewerkstelling van derdelanders harder aangepakt. Werkgevers moeten nagaan of hun werknemers een geldige verblijfstitel hebben. Zo voorziet de Buitenlandse Arbeidskrachtenwet in een regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van:
de kosten van repatriëring;
een forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van de betrokken buitenlandse werknemers en van de leden van hun gezin die onwettig in België verblijven. 

 

Artikel 175 van het Sociaal Strafwetboek is hier de referentie. Wie zich schuldig heeft gemaakt aan die misdrijven, kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, en zal dus moeten opdraaien voor de kosten. 

 

Forfaitaire vergoeding

 

De wetgever heeft de Koning de bevoegdheid gegeven om de forfaitaire vergoeding voor de kosten jaarlijks te bepalen op basis van de gemiddelde kostprijs van 2 jaar voordien, aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. En dat is nu gebeurd in een KB van 15 december 2013. 

 

Voor 2013 gaat het om 190 euro. Men baseert zich daarbij op de dagelijkse gemiddelde kostprijs van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van een vreemdeling die vastgehouden wordt in een gesloten centrum. 

 

In 2011 bedroeg die kostprijs 180 euro per dag. Maar na indexering is dat dus 190 euro, namelijk: 180 euro x 121,63/115,66 = 189,29, met afronding naar boven. Want men past het bedrag aan op basis van het indexcijfer tussen 2011 (115,66 op 1 januari 2011) en 2013 (121,63 op 1 januari 2013). 

 

Terugkeerkosten

 

Daarnaast bepaalt het nieuwe KB dat de terugkeerkosten van de illegaal tewerkgestelde buitenlandse werknemer bij zijn werkgever worden gevorderd indien een terugkeerprocedure wordt opgestart

 

Men verwijst hierbij naar richtlijn 2009/52. Met die tekst heeft Europa minimumnormen vastgelegd voor sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. En ons land schikt zich naar die regels, want in de richtlijn vermeldt men bij de opsomming van de financiële sancties ‘de betaling van de terugkeerkosten van illegaal tewerkgestelde onderdanen van derde landen wanneer terugkeerprocedures worden toegepast’. 

 

In werking

 

Het KB van 15 december 2013 treedt in werking op 19 januari 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Staatsblad. 

 

Bron:Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vastlegging van de forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 13, tweede lid van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, en van de betaling van de terugkeerkosten van de illegaal tewerkgestelde vreemdeling, BS 9 januari 2014