Wetgeving over ‘intellectuele eigendom’ gebundeld in Wetboek van Economisch Recht

De wet van 19 april 2014 heeft een boek XI “Intellectuele eigendom” toegevoegd aan het ‘Wetboek van Economisch Recht’ (WER). Deze wet voegt ook de bepalingen die eigen zijn aan boek XI, toe aan de boeken I, XV en XVII van het WER. De wet van 19 april 2014 treedt in werking op 1 januari 2015.

Codificatie

 

Het nieuwe boek XI ‘Intellectuele eigendom’ bevat de bepalingen over uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten, computerprogramma’s, rechten van producenten van databanken en topografieën van halfgeleiderproducten. 

 

Aangezien de bescherming van merken en tekeningen of modellen geregeld door wordt door het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, zijn de bepalingen hierover niet opgenomen in boek XI van het WER. Dit met uitzondering van de bepalingen over:
de vordering tot staking (zoals in kortgeding) bedoeld in boek XVII, titel 1, hoofdstuk 4, en
de uitoefening van toezicht en de opsporing en vaststelling van de inbreuken en de toepasselijke sancties bedoeld in boek XV,
die ook de merken en tekeningen of modellen dekken. 

 

Boek XI bevat een codificatie van 13 wetten. Behoudens de uitdrukkelijke vermelding van een wijziging of toevoeging, geeft boek XI deze wetgeving ongewijzigd weer.

 

De codificatie werd wel benut om een aantal wijzigingen aan te brengen om onder meer de juridische zekerheid te vergroten, Europese richtlijnen om te zetten of het beheer van het auteursrecht en van de naburige rechten te verbeteren. 

 

Aanvullende beschermingscertificaten
De wetgeving over de aanvullende beschermingscertificaten werd aangevuld met maatregelen voor de verlenging van de duur van het certificaat (in het kader van de ontwikkeling van geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik) en met regels voor de vaststelling van het bedrag van de jaartaksen. 

 

Octrooirecht
Er werden nog andere wijzigingen met betrekking tot het octrooirecht aangebracht die hoofdzakelijk als doel hebben om:
de regeling van het taalgebruik te preciseren;
het taksensysteem flexibeler te maken door de vaststelling van bepaalde taksen facultatief te maken en de Koning de mogelijkheid te geven om binnen een marge die loopt van het 3de tot het 5de jaar, het jaar te bepalen waarin voor de eerste keer een instandhoudingstaks van het octrooi moet worden betaald;
voor bepaalde taksen te preciseren wat de gevolgen zijn bij niet-naleving van de betaaltermijnen: taks voor de opeising van een voorrangsrecht, taks voor de rechtzetting van een opeising van het voorrangsrecht,…;
de inhoud van het octrooidossier dat ter inzage aan het publiek is voorgelegd en de elementen die van dit dossier kunnen worden uitgesloten, te preciseren;
de draagwijdte toe te lichten van de bepaling waarbij verzocht wordt om een vertaling van het Europees octrooi te verstrekken om dit in België te valideren;
de praktijk van de ‘Dienst voor de Intellectuele Eigendom’ in overeenstemming te brengen met die van het Europees octrooibureau m.b.t. de vermelding van de sequenties nucleotiden of aminozuren in de octrooiaanvraag;
het nog meer centraliseren van het geschillendossier over octrooien bij de Rechtbank van koophandel van Brussel. 

 

Auteursrecht en naburige rechten
De wetgeving m.b.t. het auteursrecht en de naburige rechten werden hoofdzakelijk gewijzigd om ‘richtlijn 2011/77 over de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten’ om te zetten, en om de transparantie van het beheer van de rechten te verhogen.
Die aanpassingen hebben tot doel om:
het administratieve beheer van het volgrecht ten gunste van auteurs van werken van grafische of beeldende kunst te verbeteren en te vereenvoudigen;
de manier van vaststellen van de tarieven voor de billijke vergoeding te vereenvoudigen;
het vermoeden van overdracht van het audiovisuele exploitatierecht te beperken;
het recht van doorgifte via de kabel van de auteurs en uitvoerende kunstenaars duidelijker te omschrijven, eenvormiger en transparanter te maken en de vergoeding hiervoor te garanderen;
een register van overeenkomsten in verband met de kabeldoorgifte op te richten;
de terugbetalingsmechanismen voor de vergoedingen voor privékopie aan te passen;
verduidelijkingen aan te brengen in verband met de publiciteit en de beperking van de vergoedingen die de beheersvennootschappen op de geïnde rechten inhouden;
de draagwijdte van de wet te verduidelijken in verband met de aanrekening van de kosten op de niet-toewijsbare rechten;
een verplichting in te voeren voor beheersvennootschappen om een klachtenprocedure in te voeren;
de gebruikers algemene verplichtingen op te leggen in hun relatie met de beheersvennootschappen;
een Dienst Regulering in te stellen die o.a. bevoegd zal zijn om zich uit te spreken over het billijk en niet-discriminatoir karakter van de innings-, tariferings- en verdelingsregels van de beheersvennootschappen, en om verzoeken tot bemiddeling m.b.t. geschillen inzake auteursrecht en naburige rechten te behandelen;
de slagkracht van de Controledienst voor de beheersvennootschappen te versterken (de dienst zal o.a. een administratieve geldboete kunnen opleggen);
de FOD Economie te verplichten om regelmatig een economische analyse van het auteursrecht te maken. 

 

Structuur boek XI

 

Boek XI werd ingedeeld in titels. Elke titel stemt overeen met een specifiek intellectueel eigendomsrecht (titels 1 tot 8). Daaraan werden titel 9 ‘Burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten’ en titel 10 ‘Aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten’ toegevoegd. 

 

Bepaalde artikelen (of delen ervan) van de oude wetten over intellectuele eigendom werden verplaatst naar boek I “Definities”, boek XV “Rechtshandhaving” en boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” van het WER. 

 

Wijzigingen aan andere boeken van het WER

 

De wet van 19 april 2014 voegt ook de definities, die voordien in de verschillende wetten over de intellectuele eigendom stonden, toe aan boek I. ‘Definities’ van het WER.
In boek XV ‘Rechtshandhaving’ last ze de ‘wet van 15 mei 2007 over de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten’ in.
Ten slotte voegt de wet van 19 april 2014 de bijzondere bepalingen eigen aan Boek XI over de vordering tot staking (zoals in kort geding) toe aan boek XVII ‘Bijzondere rechtsprocedures’. 

 

Wet van 10 april 2014

 

De wet van 10 april 2014 vervolledigt de ‘wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van een boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek’. Ze voegt in de boeken XI en XVII van het WER, en in het Gerechtelijk Wetboek bepalingen in die betrekking hebben op een aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. 

 

KB van 19 april 2014

 

Een KB van 19 april 2014 laat op 1 januari 2015 in werking treden:
de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en
de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft
de bepalingen ingevoegd bij deze wetten in het Wetboek van economisch recht.

 

 

Bron:Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 2014.
Bron:Wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 12 juni 2014; Err. BS 27 juni 2014.
Bron:Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 12 juni 2014.