Wettelijk samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen voor vrederechter, rechtbank van koophandel en arbeidsgerechten

Voortaan kunnen ook wettelijk samenwonenden elkaar vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten. Het Gerechtelijk Wetboek liet dit tot nog toe niet toe. Partijen konden zich alleen laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot of een bloed- of aanverwant wanneer die houder zijn van een schriftelijke volmacht beschikken én de rechter hiervoor speciaal toelating verleent.

Partijen die er van uit gingen dat een volmacht van de partner met wie ze samenwonen volstond, waren er dus aan voor de moeite. Om verstek van de partner in de toekomst te vermijden, wordt de bepaling nu aangepast. Het Gerechtelijk Wetboek geeft nu ook wettelijk samenwonenden het recht om mekaar te vertegenwoordigen voor de rechter.

De wet van 17 juli 2015 treedt in werking op 6 september, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 17 juli 2015 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden, BS 27 augustus 2015.