Wettelijke termijn voor bijeenroepen algemene vergadering vzw’s

Indien ten minste 1/5de van de leden van een vzw de bijeenroeping van een algemene vergadering vraagt, dan moet de raad van bestuur (bij gebreke aan statutaire bepalingen) voortaan binnen de 21 dagen na dit verzoek de algemene vergadering bijeenroepen. De algemene vergadering moet dan uiterlijk op de 40ste dag na dit verzoek plaatsvinden.

De raad van bestuur van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) moet een algemene vergadering bijeenroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten, of wanneer ten minste 1/5de van de leden het vraagt.
Voor het laatstgenoemde geval stond er in de vzw-wet geen precieze termijn voor de effectieve bijeenroeping van die algemene vergadering.
De wet van 24 juni 2013 heeft aan deze verplichting nu een termijn gekoppeld (nieuw lid 2, art. 5, vzw-wet, ingevoegd door art. 2, wet van 24 juni 2013). 
In werking

 

De wet van 24 juni 2013 treedt in werking op 20 juli 2013, tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron:Wet van 24 juni 2013 tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft, BS 10 juli 2013.