Wisselen van vaste telecomoperator kan vlotter vanaf juli 2017

De federale regering wil het wisselen van vaste telecomoperator vereenvoudigen. Deze procedure vereist echter een specifieke reglementering omdat ze veel complexer is dan het veranderen van mobiele operator. De veelvoud aan diensten die zich van de vaste lijn bedienen (internet, televisie, enz.), zijn daar schuld aan.

Het nieuwe KB van 6 september 2016 wil het migreren van een internettoegangsdienst of een omroeptransmissie- en omroepdistributiedienst (of van een geheel van diensten waarin minstens een van deze diensten vervat zit) naar een andere operator vanaf een vaste lijn (‘geleverd op een vaste locatie’) vergemakkelijken. Zo’n migratie moet daarbij de vorm krijgen van een eenvoudig, voorspelbaar, snel en gesynchroniseerd proces. De procedure wordt van toepassing vanaf 1 juli 2017.

Eenvoudige migratie

De operator die een aanvraag ontvangt om een nieuw contract te sluiten met betrekking tot de levering van dergelijke diensten (de ‘recipiëntoperator’), moet nagaan of de aanvrager dergelijke diensten al geactiveerd heeft bij en andere operator.

Als dat inderdaad zo is, kan de abonnee een ‘eenvoudig migratiemandaat’ tekenen of valideren. Zo’n mandaat laat de recipiëntoperator toe om het geheel van administratieve en technische taken uit te voeren die nodig zijn om de diensten bij de ‘donoroperator’ stop te zetten en om de eigen diensten op het netwerk te activeren. Daarbij moet het risico op langdurige deactivering van de diensten of op een dubbele facturering worden vermeden.

Het eenvoudige migratiemandaat moet daarvoor minstens de volgende gegevens vermelden:

•de gegevens waarmee de abonnee behoorlijk en ondubbelzinnig geïdentificeerd kan worden;

•de ‘migratiegegevens’, die de recipiëntoperator moeten toelaten om een eenvoudige migratie in naam en voor rekening van de abonnee door te voeren;

•indien de abonnee een internettoegangsdienst wenst te migreren en hij bij de donoroperator een e-mailadres of een webruimte heeft, de mogelijkheid om via de recipiëntoperator de aan de overdracht gelinkte faciliteiten aan te vragen waarin de wet voorziet;

•de datum tot wanneer de abonnee, indien gewenst, zijn diensten actief wil laten bij de donoroperator;

•een neutrale formulering waarmee de abonnee erop gewezen wordt dat hij al zijn bestaande contractuele verplichtingen ten aanzien van de donoroperator moet vervullen, op straffe van het betalen van nalatigheidsinteresten of een schadevergoeding aan de donoroperator;

•indien het bezoek van een technicus nodig is voor de migratie, de compensatie waarop de abonnee recht heeft bij het niet komen opdagen van de technicus binnen het afgesproken tijdsblok (10 euro per gemiste afspraak) en de procedure die hij moet volgen om deze compensatie uitbetaald te krijgen (onder meer de aanvraag altijd indienen bij de recipiëntoperator);

•een standaardformulering met betrekking tot de overdracht van zijn geografische en/of mobiele nummer; en

•de handtekening van de abonnee die het eenvoudige migratiemandaat geeft.

De donoroperator mag voor de migratie geen enkele compensatie vragen van de abonnee die opzegt. De recipiëntoperator mag op zijn beurt ook geen vergoeding vragen voor de migratie.

Informatieverstrekking

Opdat de eenvoudige migratie zo homogeen, efficiënt en betrouwbaar mogelijk kan verlopen, moet het mogelijk zijn om alle diensten te identificeren die erbij betrokken kunnen zijn. Daarom moeten de operatoren de dienst die of het geheel van diensten dat het voorwerp kan uitmaken van een eenvoudige migratie identificeren aan de hand van een uniek nummer of een unieke naam, die op de factuur moet komen te staan.

Parallel moeten de operatoren de ‘migratiegegevens’ – de gegevens die een abonnee aan de recipiëntoperator moet doorgeven – ter beschikking stellen van de abonnees, onder meer via het eenvoudige migratiemandaat. De abonnees kunnen deze gegevens op de volgende plaatsen terugvinden:

•op de online klantenzone waartoe ze toegang hebben, op een manier die het onmogelijk maakt voor de donoroperator om te weten dat een abonnee de intentie heeft om te migreren;

•in het document dat de abonnee in voorkomend geval uiterlijk bij de activering van zijn diensten ontvangt.

De migratiegegevens worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om een eenvoudige migratie door te voeren. Bij deze gegevens mogen er geen opmerkingen van de operator worden vermeld die de abonnee eventueel zouden kunnen ontmoedigen om de migratie door te voeren.

Maar is nog meer. De operatoren zijn ook verplicht om bepaalde informatie met betrekking tot de migratie rechtstreeks op hun websites te plaatsen. Het gaat om transparante, geschikte, gemakkelijk toegankelijke en verstaanbare informatie, met betrekking tot:

•de aan de migratie gelinkte procedures;

•de rechten van de abonnees die om een migratie verzoeken en de voorwaarden waaronder deze uitgeoefend kunnen worden;

•de acties die een klant die zijn contract opzegt mogelijk moet stellen ten aanzien van een donoroperator, waaronder, in voorkomend geval, de teruggave van de door de donoroperator ter beschikking gestelde toestellen; en

•wat betreft de eventuele opzegkosten die een operator bij een vroegtijdige opzegging van het contract kan vorderen (op een neutrale wijze en, in voorkomend geval, op een generieke wijze geformuleerd), met inbegrip van het vorderen van de restwaarde van het eindapparaat.

Wat betreft die opzegkosten, verduidelijkt de minister van Telecommunicatie, Alexander De Croo, in een tweede besluit dat de basisfactuur ook moet vermelden:

•of het onderliggende contract een contract van bepaalde of onbepaalde duur is, en

•in voorkomend geval, op welke datum er geen restwaarde meer betaald moet worden voor de eindapparatuur die gebonden is aan het inschrijven op het abonnement.

Bovendien moet de basisfactuur voor elk contract dat voor een bepaalde duur gesloten is de datum vermelden vanaf wanneer er geen schadevergoeding meer verschuldigd is voor de beëindiging van het contract. Deze vermeldingen moeten ‘leesbaar en goed zichtbaar’ zijn.

In werking

Alle wijzigingen treden in werking op 1 juli 2017.

In juli 2019 zal het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) de impact van de nieuwe migratieprocedure evalueren. Het BIPT zal ook de resultaten en zijn eventuele aanbevelingen aan de minister overmaken en op zijn website publiceren.

Bron:Koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie, BS 22 september 2016.

Bron:Ministerieel besluit van 31 augustus 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie, BS 22 september 2016.