Skip to content Skip to footer

Asiel- en vreemdelingenrecht

Een van de meest besproken thema’s in de eerste helft van de 21e eeuw is ongetwijfeld de migratie vanuit Afrika en het Midden Oosten naar Europa. Wanneer men op de vlucht gaat naar Europa omdat in eigen land de mensenrechten worden geschonden of omdat er een burgeroorlog woedt, wanneer men in eigen land problemen heeft van politieke, etnische , religieuze of seksuele aard, kan men in ons land politiek asiel aanvragen, de zogenaamde “aanvraag om internationale bescherming”.

Bewijs

Dit kan ook gebeuren door een niet begeleide minderjarige , die dan zal worden bijgestaan door een voogd.
Bewijzen dat men zich in de voorwaarden bevindt is niet altijd evident, omdat vaak weinig of niets op papier staat.
De kandidaat politieke vluchteling dient zich dan te richten tot de dienst Vreemdelingenzaken. Als hij of zijn in aanmerking komt voor een asiel in België, dan gaat het dossier naar het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS).

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen

Het is de Commissaris Generaal die beslist over de aanvraag, en al dan niet de aanvraag tot asiel toekent.
Bij een positieve beslissing wordt een Belgisch paspoort als vluchteling afgeleverd , en moet men zijn origineel paspoort inleveren. Met deze papieren kan men ook op de arbeidsmarkt aan de slag, zonder arbeidskaart. De verblijfsvergunning geldt ook voor de partner en de kinderen. Deze kunnen eventueel een gezinshereniging vragen, wanneer ze nog niet in het land zijn.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Tegen een negatieve beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er kan ook een subsidiaire bescherming worden toegekend, die van tijdelijke duur is. In uitzonderlijke omstandigheden kan men om humanitaire of medische redenen worden geregulariseerd. Het is evident dat deze procedures – zeker voor iemand die het land niet kent en de landstalen niet machtig is- verre van eenvoudig zijn, zodat de bijstand door een gespecialiseerde advocaat zeer aangewezen is.