Skip to content Skip to footer

Europees recht

Tussen de Europese Staten werden een aantal verdragen gesloten , die binden zijn voor alle leden van de Europese gemeenschap, en hun neerslag krijgen in verordeningen en richtlijnen. Vandaag kunnen we stellen dat zo een 80% van onze nationale wetgeving een uitvloeisel is van wat door de Europese Lidstaten samen werd beslist.

Economisch basisprincipe

Het economisch basisprincipe is het vrije verkeer van personen , goederen en diensten. Dit maakt dat ons land vrije toegang heeft tot de markten van de andere Europese landen, en omgekeerd.

Europees Hof van Justisitie

Op juridisch vlak kennen wij het Europees Hof van Justitie, waar men onder meer terecht kan voor procedures tegen Europese besluiten die de vrije markt belemmeren. Europa neemt zich voor om een voorvechter te zijn van de rechten van de mens. Wie zich in deze rechten gekrent voelt, en geen gelijk heeft gekregen van de lokale rechter, kan zich wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Financiële belangen

Veel burgers hebben financiële belangen die zich niet beperken tot het eigen land.
• Bent u tewerkgesteld in het buitenland of werkt u voor een Europees bedrijf?
• Bent u afkomstig van een Europees land en geniet u als niet-inwoner inkomsten in België; werkt u in België?
• Bent u eigenaar van een onroerend goed in Europa, bijvoorbeeld een tweede verblijf ?
• Bent u aandeelhouder van een Europese vennootschap?

In al deze situaties rijst de vraag in welk land u onderworpen zal worden aan de belastingheffing.
In België worden alle rijksinwoners aan de personenbelasting onderworpen op grond van al de belastbare inkomsten die zij zowel in België als in het buitenland hebben verkregen.De meeste staten heffen echter ook een belasting ten laste van niet-rijksinwoners op de inkomsten die zij vanuit deze staat (de bronstaat) ontvangen. Dit leidt tot situaties waarin u tweemaal belastingen zou moeten betalen op hetzelfde inkomen. Uw gespecialiseerde advocaat kent de wetgeving en de procedures in dit verband.