Skip to content Skip to footer

Administratief recht

Met de overheid komen wij als burger of bedrijf dagelijks in contact. Het administratief recht regelt onze relatie met deze overheid. De overheid is een belangrijke opdrachtgever voor veel ondernemers, ook in PPS en bij concessies. De plaatsing van haar opdrachten maakt vaak het voorwerp uit van betwistingen en onze advocaten zijn hierin de specialist bij uitstek, zowel bij schorsingsprocedures voor de Raad van State als bij procedures voor administratieve of burgerlijke procedures.

Ambtenaren

Ambtenaren hebben hun eigen plichtenleer en deontologie en de niet naleving kan tot tuchtprocedures leiden. Gezien deze grote verscheidenheid aan statuten en procedures, is professionele begeleiding en bijstand dan ook van groot belang.
Wij begeleiden en adviseren hierin zowel overheden en besturen, als personen die tuchtrechtelijk vervolgd worden of zich ernstig benadeeld voelen door een maatregel die aan hen opgelegd wordt.

Onze advocaten

Onze advocaten komen tussen in alle procedures rond bodemsanering en de afvalwetgevingen , het Materialendecreet ( Het AMMC ) , het Milieuhandhavingscollege, de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid etc. en kunnen adviseren welke erkenningen en vergunningen u nodig heeft. Wij kunnen u ook adviseren en begeleiden bij eventuele geschillen tussen handelspartners met betrekking tot afvalstoffen.

Mileuvergunningsdossiers

U kan bij ons ook terecht voor al uw vragen in milieuvergunningsdossiers. Wij verdedigen zowel de belangen van de vergunningsaanvrager, die botst op een weigering van de vergunningverlenende overheid, als omwonenden die er alle belang bij hebben dat een milieuvergunning enkel wordt afgeleverd indien de lasten voor de omgeving draaglijk zijn.
Wij kunnen U bijstaan voor de Raad van State en de Vrederechter in geval van onteigeningen, waar al te vaak wordt geprobeerd om de vergoeding van de werkelijke schade van de onteigende te minimaliseren. Wij onderzoeken als specialist de ruimtelijke uitvoeringsplannen , de planschade en planbaten, zowel voor de private als de publieke spelers op de markt.

Rechtbescherming studenten

Een niet onbelangrijke materie is de regelgeving omtrent de rechtsbescherming van studenten. Bij een negatieve studie-evaluatie kan men zich richten tot de examencommissie en desnoods tot de Raad van State of de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Allemaal materie voor onze specialisten, die bepalend kunnen zijn voor de toekomst van een student.