Skip to content Skip to footer

Huurrecht

De reglementering inzake huur bestaat in België uit een algemeen regime en drie bijzondere regimes.

Algemene regime

Het algemeen regime is van toepassing op alle huurovereenkomsten die niet vallen onder de bijzondere regimes. Dit geldt met name voor woninghuur, handelshuur en pacht. Wanneer de huur voldoet aan bepaalde voorwaarden valt men onder het toepassingsgebied van de woninghuurwet, de handelshuurwet of de pachtwet. Partijen kunnen in dat geval niet opteren voor een ander stelsel of in hun overeenkomst bepalingen opnemen die afwijken van de dwingende bepalingen van de woninghuurwet, de handelshuurwet of de pachtwet.

Omgekeerd kan men wel in een overeenkomst wel opnemen dat bijvoorbeeld de handelshuurwet van toepassing is hoewel de huur op zich niet ressorteert onder de handelshuurwet, maar wel onder het gemeen huurrecht. De regels van het gemeen huurrecht zijn opgenomen in de artikelen 1708 tot en met 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek en zijn van toepassing in geval van verhuring van bijvoorbeeld kantoorruimtes, praktijkruimtes voor de uitoefening van een vrij beroep, vakantieverblijven, studentenkamers, opslagplaatsen. Daarnaast zijn deze regels op aanvullende wijze van toepassing in geval van woninghuur, handelshuur en pacht.

Handelshuur

Wanneer men een handelshuurovereenkomst wenst te sluiten, is de handelshuurwet van toepassing. De handelshuurwet is, net zoals de woninghuurwet, van dwingend recht. Dit betekent dat partijen er niet van mogen afwijken (tenzij de wet hen dit toelaat). Indien aan alle voorwaarden is voldaan om van handelshuur te spreken, dan kan de toepassing van de handelshuurwet niet uitgesloten worden. Anderzijds kunnen partijen wel de handelshuurwet toepassen op een huurovereenkomst die niet aan alle voorwaarden voldoet.

Voorwaarden handelshuur

Om van handelshuur te spreken, moeten vijf voorwaarden cumulatief zijn voldaan:
1. Er moet een huurovereenkomst gesloten worden / een huurprijs betaald worden;
2. Met betrekking tot een onroerend goed of een gedeelte ervan;
3. Dat gebruikt wordt voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek;
4. Het goed moet in hoofdzaak daartoe bestemd zijn;
5. De bestemming werd stilzwijgend of uitdrukkelijk bepaald bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop ervan uitdrukkelijk aanvaard.

Hulp advocaat

Onze advocaten helpen u graag. Zij hebben ervaring binnen het huurrecht en weten als geen ander welke stappen ondernomen moeten worden. Vul het contactformulier in en wij bellen u vrijblijvend terug.